مدیریت ریسک پروژه


مقدمه

در سال 1949،کاپیتان ادوارد آ. مورفی مهندسی بود که در پروژه نیروی‌هوایی MX981 کار می‌کرد، پروژه‌ای که برای دیدن میزان کاهش سرعت ناگهانی فرد در هنگام سقوط طراحی شده است. مدیر پروژه، جورج ای. نیكولز، لیستی از "قوانین" را در اختیار داشت و این قانون را نیز به آن اضافه كرد، و آن را قانون مورفی نامید.

قانون مورفی این روزها به این معنا معروف است: "اگرقرار است مشکلی پیش بیاید، حتما اتفاق خواهد افتاد." همه چیزها در بدترین و نامناسب‌ترین زمان به خطا می‌روند. 

این جمله به عنوان عبارتی که ریشه در مدیریت پروژه دارد، به ماهیت عدم قطعیت پروژه ها اشاره دارد.

فراتر ازWBS ، زمانبندی و بودجه، شما باید برنامه‌ریزی کنید که چگونه می‌خواهید ریسک را در طول دوران حیات پروژه خود مدیریت کنید.

ریسک پروژه در برابر ریسک سازمانی

ممکن است به یاد بیاورید که در تهیه مورد کسب و کار ما در درجه اول ریسک سازمان برای ادامه کار با یک یا چند گزینه جایگزین پروژه را داشتیم.

از نظر تئوری، هر زمان که به مرحله برنامه‌ریزی می‌رسیم، ریسک سازمانی دیگر مشکل مدیر پروژه نیست (اگرچه شاید قبلا چنین بوده است) این ریسک باید در آغاز مورد توجه قرار گرفته و با آن مقابله می‌شد.

در واقع، سازمان با مجوزدادن به آغاز پروژه می‌گوید ما این ریسک  را پذیرفته‌ایم، با قبول آن ادامه دهید.

بنابراین، مدیر پروژه اصولاً نگران ریسک‌های تحویل پروژه است. به عبارت دیگر، هر رویداد یا شرایط نامشخصی که ممکن است بر نتایج پروژه تأثیر بگذارد.

این بدان معنا نیست که تحقق نتیجه دیگر مهم نیست.

در واقع، هر تغییری که در برنامه تحویل در پروژه ایجاد می‌شود، باید از این منظر کاملاً واضح درک شود.

با این وجود، برای اهداف برنامهریزی پروژه و بحث در اینجا، ما خود را به ریسک‌های خروجی پروژه محدود خواهیم کرد.

از اینجا به‌بعد، کل هدف مدیریت ریسک پروژه شناسایی هرچه بیشتررخدادهای بالقوه که ممکن است به وجود آید و تعیین چگونگی حل این رخدادها از قبل است.

به این ترتیب، در حالی که عدم اطمینان برای ناکام گذاشتن پروژه ما تلاش می‌کند، در عوض ما منابع لازم را برای ادامه کار با کمترین اختلال در اختیار داریم.


فرآیند مدیریت ریسک

فرایند مدیریت ریسک پروژه پنج مرحله مشخص را دنبال می‌کند که در یک چرخه تکرار می‌شوند:

1-       شناسایی ریسک

2-    تحلیل ریسک

3-  اولویت بندی ریسک

4-   پاسخ‌ به‌ ریسک

5-   کنترل و نظارت بر ریسک

و مانند همه موارد مدیریت پروژه، فرایندمدیریت ریسک به کیفیت مشاوره و تعامل ذینفعان بستگی دارد.

 

به استفاده دقیق ما از زبان نیز توجه داشته باشید: ریسک یک رویداد نامشخص است (به عبارت دیگر هنوز اتفاق نیفتاده است) که ممکن است یک یا چند اثر بر روی پروژه داشته باشد. در حالی که یک

مسئله ( رخداد)، رویدادی است که روی پروژه رخ داده و تأثیر می‌گذارد.

همچنین ذکر این نکته مهم است که حتی اگر ما به طور کلی ریسک را به عنوان چیزی منفی در نظر می‌گیریم (مانند قانون مورفی)، فرایندهایی که ما در اینجا دنبال می‌کنیم به همان اندازه در پرداختن به فرصت ها قابل استفاده هستند. یعنی حوادث نامشخصی که ممکن است اثر مثبتی روی پروژه داشته باشند.

این نکته را بخاطر داشته باشید زیرا ما این تکنیک‌ها را به طور مداوم برای مشخص کردن ریسک‌های پروژه معرفی می‌کنیم.

 

 

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌

0


نظر شما: